ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.073-13723
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

по процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“На 9 септември 2020 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13723-С01.

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта:  10 000.00 лв.,

от които 8 500,00 лв. европейско и

1 500,00 лв. национално съфинансиране


Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Начало: 09.09.2020 г.

Край: 09.12.2020 г.

Бенефициент: АБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ООДДата на публикуване – 12.09.2020 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------


Проект BG16RFOP002-2.073-13723, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.